มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกที่นี่มีงานทำ งานทุนและแนะแนว
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการทำงานจึงได้อนุมัติโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดจ้างนักศึกษาเข้าทำงาน ณ หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 

คุณสมบัตินักศึกษา
(1) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จำกัดชั้นปี (ยกเว้นข้อ 5)
(2) เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(3) มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา
(4) เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
(5) ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่สมัคร

การปฏิบัติงาน
(1) ช่วงเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 40 บาท/ชั่วโมง ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเวลาที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่ตรงกับรายวิชาในตารางเรียนของนักศึกษา และปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/วัน 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน 300 บาท/วัน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน)
(2) ช่วงปิดภาคการศึกษา
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน 300 บาท/วัน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(1) นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์งานทุนและแนะแนวหรือเว็บไซต์คลิกที่นี่มีงานทำ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยส่งใบสมัคร ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2)
(2) นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ หน่วยงานที่นักศึกษาระบุไว้ในใบสมัคร ภายในวันและเวลาที่กำหนด
(3) นักศึกษาติดตามประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนวหรือเว็บไซต์คลิกที่นี่มีงานทำ
(4) นักศึกษามารายงานตัวเเละเข้ารับการปฐมนิเทศ ภายในวันและเวลาที่กำหนด (นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวจะถูกตัดสิทธิ์และเรียกรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมา)
ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
(1) นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด
(2) นักศึกษาส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนภายในวันและเวลาที่กำหนด
(3) นักศึกษารับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผ่านทางบัญชีธนาคารของตนเอง (ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาม.ราชภัฏนครราชสีมา)

หน่วยงานภายในโครงการ
รายชื่อหน่วยงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
หน่วยงาน
สถานที่
1.
 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 อาคาร 17 ชั้น 2
2.
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 อาคาร 17 ชั้น 2
3.
 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 อาคาร 17 ชั้น 2
4.
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 โรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 1
5.
 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาคาร 36 ชั้น 2
6.
 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาคาร 32 ชั้น 2
7.
ศูนย์วิทยาศาสตร์
อาคาร 24 ชั้น 1
8.
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 22 ชั้น 1
9.
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 29 ชั้น 2
10.
สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคาร 38 ชั้น 2
11.
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคาร 9 ชั้น 8
12.
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร 9 ชั้น 4
13.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
อาคาร 24 ชั้น 1
14.
สถาบันภาษา
อาคาร 27 ชั้น 2
15.
สำนักคอมพิวเตอร์
อาคาร 27 ชั้น 2
16.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 9 ชั้น 1
17.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 10 ชั้น 1
18.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ ชั้น  1
19.
กองบริหารงานบุคคล
อาคาร 9  ชั้น 5
20.
กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
อาคาร 9 ชั้น 4
21.
กองวิเทศสัมพันธ์
อาคารทับแก้ว ชั้น 2
22.
กองคลัง
อาคาร 9  ชั้น 1
23.
กองกิจการพิเศษ
อาคารทับแก้ว ชั้น 1
24.
งานทรัพย์สินและรายได้
อาคารทับแก้ว ชั้น 1
25.
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หอพัก ชั้น 1
26.
หน่วยผลิตน้ำดื่มทับแก้ว
หน่วยผลิตน้ำดื่มฯ ชั้น 1
27.
กองนโยบายและแผน
อาคาร 9  ชั้น 4
28.
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 34 ชั้น 2
29.
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
อาคาร 37 ชั้น 1
30.
งานโยธาและสถาปัตย์
อาคาร 37 ชั้น 2
31.
งานประชาสัมพันธ์
อาคาร 9  ชั้น 1
32.
งานเลขานุการและประชุม
อาคาร 9  ชั้น 2
33.
งานบริหารทั่วไป
อาคาร 9  ชั้น 1
34.
งานพัสดุ
อาคาร 9 ชั้น 5
35.
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 31 ชั้น 3
36.
งานทุนและแนะแนว
อาคาร 34 ชั้น 2
37.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
อาคาร 34 ชั้น 2
ผู้เผยแพร่