มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกที่นี่มีงานทำ งานทุนและแนะแนว
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

           งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ.2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อและต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการให้นักศึกษากู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ซึ่งขณะนั้น “ฝ่ายกองทุน” รับผิดชอบการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา และดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีทุนการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอกเพิ่มเข้ามา

          ต่อมาในปีการศึกษา 2548  “ฝ่ายกองทุน”  ได้ยุบรวมเข้ากับ “ฝ่ายสนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” และได้ตั้งชื่อหน่วยงานว่า “งานทุนและแนะแนว” โดยสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบัน งานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

           ปัจจุบันงานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) ห้อง 34.02.05 บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา

         "เสริมโอกาส สร้างชีวิต คู่คิดนักศึกษา"

วิสัยทัศน์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดยการจัดจ้างนักศึกษาทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพและแนะแนวอาชีพอิสระ การจัดนัดพบแหล่งงาน เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษามีโอกาสยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น

พันธกิจ

          เพิ่มโอกาสนักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างฐานอนาคต ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เพื่อเป็นกำลังของการพัฒนาชาติต่อไป

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้เอกลักษณ์ "เสริมโอกาส สร้างชีวิต คู่คิดนักศึกษา"

ผู้เผยแพร่ Admin-II